วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
- เป็นผู้นำทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร เน้นคุณภาพและบริการ

พันธกิจ
- สร้างความพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าด้วยบริการอย่างมีคุณภาพ
- รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม